พิมพิมูล อ.; เทียนทอง ม.; นิตย์สุวัฒน์ ส. การเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์บนระบบมูเดิล. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 3, n. 5, p. 53–64, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58873. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.