ดอนจันดา ส.; ภูนิคม ค. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกึ่งแสวงหากำไร โดยประยุกต์ใช้หลักการบาลานซ์สกอร์การ์ด : กรณีศึกษาโครงการตามพระราชดำริ. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 3, n. 6, p. 52–60, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58581. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.