ด่านตระกูล ส.; ลิคะสิริ จ. ขั้นตอนวิธีและขอบเขตค่าคลาดเคลื่อนของการลดขนาดปัญหาการจัดสรรโรงงานและ กรณีศึกษาระบบการจัดการขยะในเมืองเชียงใหม่. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 3, n. 6, p. 41–51, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58580. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.