แช่มเล็ก พ.; เนียมมณี พ. การประเมินประสิทธิภาพตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 3, n. 6, p. 21–32, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58578. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.