บ้งชมโพธิ์ ม.; ศิริวงศ์ พ.; สุกใส ช. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 4, n. 1, p. 110–119, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58575. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.