ศรีคำ จ.; สืบนุการณ์ ส.; โสมณวัฒน์ ว.; ยศรักษา ภ.; แก้วล้วน เ.; ไชยษา บ. การศึกษาศักยภาพและการพัฒนาการออกแบบผังบริเวณบึงหนองช้างเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวของจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 4, n. 1, p. 79–94, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58573. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.