โกษาพันธุ ป. การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชา การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 4, n. 1, p. 61–66, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58569. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.