เกษมเศรษฐ์ ช.; ปริญญาเมธี ศ.; สกุลศึกษาดี ธ. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 4, n. 1, p. 12–26, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58309. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.