พันโท อ.; เทียนทอง ม. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกรูปแบบการเรียนรู้ VARK ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 4, n. 1, p. 1–11, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58300. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.