ศรีคําแท้ ส.; ประดับพงศ์ ส. การศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 4, n. 2, p. 125–137, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58297. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.