ลาพันธ์ ล.; ท่าโพธิ์ ร. การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระติบข้าวที่สานด้วยไม้ไผ่ กก และคล้า. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 4, n. 2, p. 48–60, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58278. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.