เอี่ยมพริ้ง ป. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา สามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 4, n. 2, p. 26–47, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58259. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.