พิมพบุตร ช. การออกแบบและพัฒนาเศษหนังเทียมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 5, n. 1, p. 183–192, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58250. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.