ดวงบุบผา ส.; สุกใส ช. การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 5, n. 1, p. 135–148, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58237. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.