โชคณัติ พ.; สุภักดี ก.; ปิตาคะโส ร. วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเพื่อแก้ปัญหาจัดเส้นทางการเดินทางในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 5, n. 1, p. 46–58, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58198. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.