วงษ์ชวลิตกุล บ.; ปราชญ์ปรีชา ท.; วงษ์ชวลิตกุล ส. ความคาดหวังความสามารถหลักในการทำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา ในทรรศนะของนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 5, n. 2, p. 173–192, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58135. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.