นวลมีศรี ส. การออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แบบผสมผสาน. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 5, n. 2, p. 159–172, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58134. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.