กลิ่นถาวร ส.; จันทร์สว่าง เ.; อารีราษฎร์ ว. การใช้กิจกรรมการพัฒนาทักษะการออกแบบขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีปัญหาเป็นฐาน โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 และเทคนิคพี่เลี้ยง. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 5, n. 2, p. 145–158, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58133. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.