นิยมรัตน์ ฤ. การพัฒนาดินแดงท้องถิ่นเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องโต๊ะอาหาร. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 5, n. 2, p. 52–71, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58116. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.