ลุมชะเนาว์ ว. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 5, n. 2, p. 11–25, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58112. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.