เชื่อดี ฉ. .; เกรียงกรกฎ ป.; เกรียงกรกฎ น. อัลกอริทึมวิวัฒนาการผลต่างที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบหลายคลังสินค้า: กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 13, n. 2, p. 111–123, 2023. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/249531. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.