เทนอิสสระ น.; สุขุมพันธ์ ส. การอบแห้งสมุนไพรดีปลีที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 13, n. 2, p. 125–138, 2023. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/248765. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.