นามด้วง ป.; อัมพุช จ. Preparation of Composite Beads from Surfactant-modified Montmorillonite Clay for Reactive Black 5 Dye Adsorption. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 13, n. 2, p. 97–110, 2023. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/247827. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.