เอกบูรณะวัฒน์ เ. การพัฒนาระบบควบคุมสภาวะสบายภายในอาคาร. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 13, n. 2, p. 27–40, 2023. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/247528. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.