อนันต์สุวรรณชัย ส.; ขอขจายเกียรติ พ. รูปแบบวัสดุคงคลังสำหรับการสั่งซื้อวัสดุหลายชนิดจากแหล่งเดียวของร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น: กรณีศึกษา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 13, n. 1, p. 125–137, 2023. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/246647. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.