โปณะทอง บ. ภ.; แก้วกอง เ. .; ราชภักดี พ. .; พิมพา ฉ. . การพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาดุกแบบหมุนเวียนน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านนาไม้ไผ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 13, n. 1, p. 97–110, 2023. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/246001. Acesso em: 27 ก.ย. 2023.