ทองคุปต์ ว.; พรหมแก้ว ก.; หลีเหล็ม พ.; มะยะเฉี่ยว ป. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกปลากะตักตากแห้ง. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 13, n. 2, p. 1–14, 2023. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/245198. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.