หมู่หมื่นศรี น.; สร้อยทอง ป.; อุปพงษ์ ณ. . การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบคุณภาพสีใบยาสูบด้วยการประมวลผลภาพ. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 12, n. 2, p. 29–41, 2022. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/244181. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.