ศิริลักษณ์ ศ.; ดุลย์ ล.; สิทธิสาร ว. การเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมของเครื่องบดปฐมภูมิในเหมืองแร่ดินบอลเคลย์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 12, n. 2, p. 15–27, 2022. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/243713. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.