ใคร่ครวญ ก.; แซ่ตั้ง อ.; เทนอิสสระ ส.; ทองชัย น.; เจตินัย ก. การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลร้านค้าชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 11, n. 2, p. 121–131, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/241772. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.