กุจะพันธ์ พ.; อัมพุช จ. การประเมินคุณภาพน้ำในห้วยตองแวด หมู่บ้านโนนแดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 93–106, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/240687. Acesso em: 25 พ.ค. 2022.