ดอกดวง ก. . .; โททำ บ. . .; โกษาพันธุ์ ป. . . การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันช่วยดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน สำหรับผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 53–65, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/240672. Acesso em: 1 ต.ค. 2022.