มิตสานนท์ ส.; โล่นพันธ์ ก. . .; วาแม ว. การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์แบบทุ่นลอยน้ำ กรณีศึกษา บ้านวังดินสอ จังหวัดพิษณุโลก . วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 81–91, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/240335. Acesso em: 17 พ.ค. 2022.