อินทะแสง ข.; สุวัฒน์ บรรลือ. คลังข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 27–40, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/240290. Acesso em: 25 พ.ค. 2022.