สุทนต์ ศ.; ขันเขตต์ ส. . .; จิรเสรีอมรกุล ก. . .; เล่นวารี ว. . .; บัวเจริญ เ. . .; อรรถเวชกุล ย. . . การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ ระหว่างวิธีการจัดเรียงกับไม่จัดเรียงแผงเซลล์แสงอาทิตย์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 107–119, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/240247. Acesso em: 17 พ.ค. 2022.