สังข์ประเสริฐ น. .; หนูฤทธิ ณ. .; รุณปักษ์ ช. . การพัฒนาสื่อประสมบรรยายการทำงานของโปรแกรมภาษาซี ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 41–52, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/240197. Acesso em: 25 พ.ค. 2022.