ฟองเงิน ว.; เพ็ชร์หาญ ส. . การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นเครือข่ายเฟสบุ๊ค โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล: Sentiment analysis opinion mining from Facebook Comments Using Data Mining Technique. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 11, n. 1, p. 121–132, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/239872. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.