กรมเมืองอ.; กันยาวุธฉ.; เภาโพธิ์อ. การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยจุลสาหร่าย คลอโรคอคคัม ฮิวมิโคล่า ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพใช้แสงแบบอากาศยก. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, v. 11, n. 1, p. 55-67, 2 มิ.ย. 2021.