รังสิกรรพุม ก. .; ทองกลม ธ. .; ทศโยธิน อ. . การวิเคราะห์เกณฑ์ในการผลิตขาเทียมด้วยนวัตกรรมการพิมพ์แบบ 3 มิติ โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 11, n. 1, p. 95–108, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/223940. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.