สวนโสกเชือก ภ.; สุดอุดมม. ม. การพัฒนาแอปพลิเคชันพยากรณ์การเลือกเรียนต่อตามลักษณะความสนใจส่วนบุคคล. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, v. 11, n. 1, p. 29-40, 2 มิ.ย. 2021.