พัชรวงศ์สิริ ม.; เถื่อนใย ณ. . ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงแรมและรีสอร์ทโดยใช้พื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์แบบผสม. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 1–13, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/220584. Acesso em: 17 พ.ค. 2022.