กสิผล ป. .; ผ่องรัศมี อ.; ศิริไชย เ. .; สุดตา พ. การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับน้ำมันไบโอดีเซลถั่วดาวอินคา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 11, n. 1, p. 69–82, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/220329. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.