จุฑาจันทร์ ว. การศึกษากระบวนการเผาถ่านและสมบัติของถ่านอัดแท่งจากหญ้าแฝก. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 9, n. 2, p. 135–146, 2019. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/214944. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.