จุฑาจันทร์ว. การศึกษากระบวนการเผาถ่านและสมบัติของถ่านอัดแท่งจากหญ้าแฝก. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, v. 9, n. 2, p. 135-146, 5 ก.ย. 2019.