พระฉาย แ.; โล่ห์วนิชชัย ส.; รัตนสุพร เ. การพัฒนาระบบเตือนภัยแหล่งน้ำโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน จากฐานข้อมูลของสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 9, n. 2, p. 97–108, 2019. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/214940. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.