มากดี ศ. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการท่องเที่ยว กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 139–152, 2020. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/211664. Acesso em: 14 ส.ค. 2022.