โกษาพันธุ์ ป. .; ไชยสิงห์ ภ. . การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบตอบสนองสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 15–26, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/210600. Acesso em: 17 พ.ค. 2022.