วีรานุกูล ป.; สุวีโร ก. กระบวนการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างเหล็กของอาคารสำเร็จรูปครึ่งทรงกลม แบบถอดประกอบง่าย. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 9, n. 1, p. 1–13, 2019. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/209361. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.