พรหมเงิน น. จ. การลดความสูญเปล่าในกระบวนการบรรจุก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 11, n. 1, p. 15–28, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/205589. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.