เตโช จ. . .; ปิ่นทอง ถ. . . การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำไหลโดยใช้กังหันชนิดแกนตั้งในชุมชนตะเคียนเลื่อนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 10, n. 2, p. 99–112, 2020. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/189843. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.